با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

nl:: بافت:: پروفایل ها:: BDX_Development:: ReceiveReject

#include <src/lib/profiles/bulk-data-transfer/Development/BDXMessages.h>

پیام ReceiveReject برای رد تبادل پیشنهادی زمانی که فرستنده آغازگر است استفاده می شود.

خلاصه

وراثت

ارث می برد از: nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport