nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CirularEvent Reader

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Một TLV Reader do CirularEventBuffer hỗ trợ.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::TLV::TLV Reader

Hàm công khai

Init(CircularEventBuffer *inBuf)
void
Khởi tạo một đối tượng TLV Reader do CirularEventBuffer hỗ trợ.

Hàm công khai

Số nguyên

void Init(
  CircularEventBuffer *inBuf
)

Khởi tạo một đối tượng TLV Reader do CirularEventBuffer hỗ trợ.

Hoạt động đọc bắt đầu trong chuẩn IPTLVBuffer của CirularEventBuffer này. Khi đọc hết dữ liệu, trình đọc sẽ bắt đầu đọc từ CirularEventBuffer trước đó.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] inBuf
Con trỏ đến CirularEventBuffer được khởi tạo đầy đủ