Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: CircularEventReader

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Một TLVReader được hỗ trợ bởi CircularEventBuffer .

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: TLV :: TLVReader

Chức năng công cộng

Init ( CircularEventBuffer *inBuf)
void
Khởi tạo đối tượng TLVReader được hỗ trợ bởi CircularEventBuffer .

Chức năng công cộng

Trong đó

void Init(
  CircularEventBuffer *inBuf
)

Khởi tạo đối tượng TLVReader được hỗ trợ bởi CircularEventBuffer .

Việc đọc bắt đầu trong Bộ đệm thông tư thuộc Bộ đệm thông này. Khi bộ đọc hết dữ liệu, bộ đọc sẽ bắt đầu đọc từ Bộ đệm thông tư trước đó.

Chi tiết
Thông số
[in] inBuf
Một con trỏ đến một Bộ đệm thông tư được khởi tạo đầy đủ