nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CircularEventReader

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingManagement.h>

Một TLVReader được hỗ trợ bởi CircularEventBuffer.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::TLV::TLVReader

Hàm công khai

Init(CircularEventBuffer *inBuf)
void
Khởi động đối tượng TLVReader do CircularEventBuffer hỗ trợ.

Hàm công khai

Bắt đầu

void Init(
  CircularEventBuffer *inBuf
)

Khởi động đối tượng TLVReader do CircularEventBuffer hỗ trợ.

Quá trình đọc bắt đầu trong CircularTLVBuffer thuộc CircularEventBuffer này. Khi hết dữ liệu, trình đọc sẽ bắt đầu đọc từ CircularEventBuffer trước đó.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] inBuf
Con trỏ đến CircularEventBuffer được khởi tạo đầy đủ