ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: องค์ประกอบข้อมูล:: ช่างก่อสร้าง

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

คำจำกัดความของตัวเข้ารหัส WDM Data Element

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: BuilderBase

งานสาธารณะ

CreatePathBuilder (void)
EndOfDataElement (void)
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
PartialChange (const bool aIsPartialChange)
Version (const uint64_t aVersion)

งานสาธารณะ

CreatePathBuilder

Path::Builder & CreatePathBuilder(
  void
)

EndOfDataElement

DataElement::Builder & EndOfDataElement(
  void
)

ในนั้น

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

การเปลี่ยนแปลงบางส่วน

DataElement::Builder & PartialChange(
  const bool aIsPartialChange
)

เวอร์ชั่น

DataElement::Builder & Version(
  const uint64_t aVersion
)