Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: Biến cố:: Phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: DataElement :: Parser

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const
GetDeltaSystemTime (int64_t *const apDeltaSystemTime)
GetDeltaUTCTime (int64_t *const apDeltaUTCTime)
GetEventId (uint64_t *const apEventId)
GetEventType (uint64_t *const apEventType)
GetImportance (uint64_t *const apImportance)
GetReaderOnEvent (nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader) const
GetRelatedEventId (uint64_t *const apEventId)
GetRelatedEventImportance (uint64_t *const apImportance)
GetResourceId (uint64_t *const apResourceId)
GetSourceId (uint64_t *const apSourceId)
GetSystemTimestamp (uint64_t *const apSystemTimestamp)
GetTraitInstanceId (uint64_t *const apTraitInstanceId)
GetTraitProfileId (uint32_t *const apTraitProfileId)
GetUTCTimestamp (uint64_t *const apUTCTimestamp)
Init (constnl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
 void
) const 

GetDeltaSystemTime

WEAVE_ERROR GetDeltaSystemTime(
 int64_t *const apDeltaSystemTime
)

GetDeltaUTCTime

WEAVE_ERROR GetDeltaUTCTime(
 int64_t *const apDeltaUTCTime
)

GetEventId

WEAVE_ERROR GetEventId(
 uint64_t *const apEventId
)

GetEventType

WEAVE_ERROR GetEventType(
 uint64_t *const apEventType
)

GetImportance

WEAVE_ERROR GetImportance(
 uint64_t *const apImportance
)

GetReaderOnEvent

WEAVE_ERROR GetReaderOnEvent(
 nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader
) const 

GetRelatedEventId

WEAVE_ERROR GetRelatedEventId(
 uint64_t *const apEventId
)

GetRelatedEventImportance

WEAVE_ERROR GetRelatedEventImportance(
 uint64_t *const apImportance
)

GetResourceId

WEAVE_ERROR GetResourceId(
 uint64_t *const apResourceId
)

GetSourceId

WEAVE_ERROR GetSourceId(
 uint64_t *const apSourceId
)

GetSystemTimestamp

WEAVE_ERROR GetSystemTimestamp(
 uint64_t *const apSystemTimestamp
)

GetTraitInstanceId

WEAVE_ERROR GetTraitInstanceId(
 uint64_t *const apTraitInstanceId
)

GetTraitProfileId

WEAVE_ERROR GetTraitProfileId(
 uint32_t *const apTraitProfileId
)

GetUTCTimestamp

WEAVE_ERROR GetUTCTimestamp(
 uint64_t *const apUTCTimestamp
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
 const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)