Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::IWeavePublisherLock

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionEngine.h>

Giao diện mà ứng dụng sẽ triển khai để chuyển đổi quyền truy cập vào cấu trúc dữ liệu WDM chính.

Tóm tắt

Điều này phải được hỗ trợ bởi việc triển khai khóa định kỳ.

Hàm công khai

Lock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Unlock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

Khoá

virtual WEAVE_ERROR Lock(
  void
)=0

Mở khóa

virtual WEAVE_ERROR Unlock(
  void
)=0