nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IWeavePublisherLock

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionEngine.h>

Giao diện mà ứng dụng triển khai để chuyển đổi tuần tự quyền truy cập vào các cấu trúc dữ liệu WDM chính.

Tóm tắt

Bạn phải sử dụng phương thức khoá đệ quy để hỗ trợ quá trình này.

Hàm công khai

Lock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Unlock(void)=0
virtual WEAVE_ERROR

Hàm công khai

Khoá

virtual WEAVE_ERROR Lock(
  void
)=0

Mở khoá

virtual WEAVE_ERROR Unlock(
  void
)=0