Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: IWeavePublisherLock

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionEngine.h>

Giao diện được ứng dụng triển khai để tuần tự hóa quyền truy cập vào các cấu trúc dữ liệu WDM chính.

Tóm lược

Điều này sẽ được hỗ trợ bởi một triển khai khóa đệ quy.

Chức năng công cộng

Lock (void)=0
virtual WEAVE_ERROR
Unlock (void)=0
virtual WEAVE_ERROR

Chức năng công cộng

Khóa

virtual WEAVE_ERROR Lock(
  void
)=0

Mở khóa

virtual WEAVE_ERROR Unlock(
  void
)=0