nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: IWeaveWDMMutex

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionClient.h>

Giao diện của một đối tượng mutex.

Tóm lược

Mutexes kiểu này được ứng dụng thực hiện và được sử dụng trong WDM để bảo vệ cấu trúc dữ liệu có thể được truy cập từ nhiều luồng. Việc triển khai giao diện này phải hoạt động giống như một khóa đệ quy.

Chức năng công cộng

Lock (void)=0
virtual void
Unlock (void)=0
virtual void

Chức năng công cộng

Khóa

virtual void Lock(
  void
)=0

Mở khóa

virtual void Unlock(
  void
)=0