nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IWeaveWDMMutex

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/SubscriptionClient.h>

Giao diện của một đối tượng mutex.

Tóm tắt

Các mutex thuộc loại này được ứng dụng triển khai và dùng trong WDM để bảo vệ các cấu trúc dữ liệu có thể truy cập được qua nhiều luồng. Quá trình triển khai giao diện này phải hoạt động như khoá đệ quy.

Hàm công khai

Lock(void)=0
virtual void
Unlock(void)=0
virtual void

Hàm công khai

Khoá

virtual void Lock(
  void
)=0

Mở khoá

virtual void Unlock(
  void
)=0