Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: NotificationEngine :: BasicGraphSolver

Tóm lược

Các chức năng tĩnh công khai

IsPropertyPathSupported ( PropertyPathHandle aHandle)
bool
SetDirty (TraitDataHandle aTraitDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyHandle)

Chức năng công cộng

ClearDirty (void)
RetrieveTraitInstanceData ( NotifyRequestBuilder *aBuilder, TraitDataHandle aTraitDataHandle, SchemaVersion aSchemaVersion, bool aRetrieveAll)

Chức năng tĩnh công khai

IsPropertyPathSupported

bool IsPropertyPathSupported(
  PropertyPathHandle aHandle
)

SetDirty

WEAVE_ERROR SetDirty(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyHandle
)

Chức năng công cộng

ClearDirty

WEAVE_ERROR ClearDirty(
  void
)

RetrieveTraitInstanceData

WEAVE_ERROR RetrieveTraitInstanceData(
  NotifyRequestBuilder *aBuilder,
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  SchemaVersion aSchemaVersion,
  bool aRetrieveAll
)