ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: บันทึกการปฏิเสธ:: ช่างก่อสร้าง

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: BuilderBase

งานสาธารณะ

EndOfRecord (void)
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

งานสาธารณะ

EndOfRecord

DataList::Builder & EndOfRecord(
  void
)

ในนั้น

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)