nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::TraitCatalogBase

นี่เป็นชั้นเรียนนามธรรม

สรุป

การสืบทอด

Sub-known Class:
nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::GenericTraitCatalogImpl< T >
nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SingleResourceTraitCatalog< T >

ฟังก์ชันสาธารณะ

AddressToHandle(TLV::TLVReader & aReader, TraitDataHandle & aHandle, SchemaVersionRange & aSchemaVersionRange) const =0
virtual WEAVE_ERROR
สําหรับผู้อ่านที่วางโครงสร้างไว้ที่เส้นทาง Path::kCsTag_RootSection ในเส้นทาง WDM ให้แยกวิเคราะห์โครงสร้างดังกล่าวและส่งแฮนเดิลที่ตรงกันไปยังลักษณะเฉพาะ
DispatchEvent(uint16_t aEvent, void *aContext) const =0
virtual WEAVE_ERROR
ส่งเหตุการณ์ไปยังอินสแตนซ์ข้อมูลของลักษณะทั้งหมดที่อยู่ในแคตตาล็อกนี้
GetInstanceId(TraitDataHandle aHandle, uint64_t & aInstanceId) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetResourceId(TraitDataHandle aHandle, ResourceIdentifier & aResourceId) const =0
virtual WEAVE_ERROR
HandleToAddress(TraitDataHandle aHandle, TLV::TLVWriter & aWriter, SchemaVersionRange & aSchemaVersionRange) const =0
virtual WEAVE_ERROR
หากได้รับแฮนเดิลลักษณะหนึ่ง ให้เขียน TLV สําหรับโครงสร้าง Path::kCsTag_RootSection
Iterate(IteratorCallback aCallback, void *aContext)=0
virtual void
Locate(TraitDataHandle aHandle, T **aTraitInstance) const =0
virtual WEAVE_ERROR
ส่งคืนการอ้างอิงไปยังอินสแตนซ์ข้อมูลลักษณะที่ตรงกันโดยพิจารณาจากแฮนเดิล
Locate(T *aTraitInstance, TraitDataHandle & aHandle) const =0
virtual WEAVE_ERROR
ย้อนกลับ

ฟังก์ชันสาธารณะ

ที่อยู่สําหรับจัดการ

virtual WEAVE_ERROR AddressToHandle(
 TLV::TLVReader & aReader,
 TraitDataHandle & aHandle,
 SchemaVersionRange & aSchemaVersionRange
) const =0

สําหรับผู้อ่านที่วางโครงสร้างไว้ที่เส้นทาง Path::kCsTag_RootSection ในเส้นทาง WDM ให้แยกวิเคราะห์โครงสร้างดังกล่าวและส่งแฮนเดิลที่ตรงกันไปยังลักษณะเฉพาะ

เหตุการณ์ Dispatch

virtual WEAVE_ERROR DispatchEvent(
 uint16_t aEvent,
 void *aContext
) const =0

ส่งเหตุการณ์ไปยังอินสแตนซ์ข้อมูลของลักษณะทั้งหมดที่อยู่ในแคตตาล็อกนี้

รหัส GetInstance

virtual WEAVE_ERROR GetInstanceId(
 TraitDataHandle aHandle,
 uint64_t & aInstanceId
) const =0

รับรหัสทรัพยากร

virtual WEAVE_ERROR GetResourceId(
 TraitDataHandle aHandle,
 ResourceIdentifier & aResourceId
) const =0

แฮนเดิลที่อยู่

virtual WEAVE_ERROR HandleToAddress(
 TraitDataHandle aHandle,
 TLV::TLVWriter & aWriter,
 SchemaVersionRange & aSchemaVersionRange
) const =0

หากได้รับแฮนเดิลลักษณะหนึ่ง ให้เขียน TLV สําหรับโครงสร้าง Path::kCsTag_RootSection

ปรับราคาเสนอใหม่

virtual void Iterate(
 IteratorCallback aCallback,
 void *aContext
)=0

ค้นหา

virtual WEAVE_ERROR Locate(
 TraitDataHandle aHandle,
 T **aTraitInstance
) const =0

ส่งคืนการอ้างอิงไปยังอินสแตนซ์ข้อมูลลักษณะที่ตรงกันโดยพิจารณาจากแฮนเดิล

ค้นหา

virtual WEAVE_ERROR Locate(
 T *aTraitInstance,
 TraitDataHandle & aHandle
) const =0

ย้อนกลับ