จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: UpdateDirtyPathFilter

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

คลาสยูทิลิตี้เพื่อกรองเส้นทางเมื่อจัดการการแจ้งเตือน

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: IPathFilter

ตัวสร้างและตัวทำลาย

UpdateDirtyPathFilter ( SubscriptionClient *apSubClient, TraitDataHandle traitDataHandle, const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine)

งานสาธารณะ

FilterPath ( PropertyPathHandle aPathhandle)
virtual bool

งานสาธารณะ

กรองเส้นทาง

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)

UpdateDirtyPathFilter

 UpdateDirtyPathFilter(
  SubscriptionClient *apSubClient,
  TraitDataHandle traitDataHandle,
  const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine
)