Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Mô tả thiết bị:: TextDescriptorReader

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

TextDescriptorReader (const char *val, uint32_t valLen)

Thuộc tính công cộng

Key
char
Version
char

Chức năng công cộng

Next ()
ReadDate (uint16_t & year, uint8_t & month, uint8_t & day)
ReadHex (uint16_t & val)
ReadHex (uint8_t *buf, uint32_t bufLen)
ReadString (char *buf, uint32_t bufSize)

Thuộc tính công cộng

Chìa khóa

char Key

Phiên bản

char Version

Chức năng công cộng

Kế tiếp

WEAVE_ERROR Next()

Ngày đọc

WEAVE_ERROR ReadDate(
  uint16_t & year,
  uint8_t & month,
  uint8_t & day
)

ReadHex

WEAVE_ERROR ReadHex(
  uint16_t & val
)

ReadHex

WEAVE_ERROR ReadHex(
  uint8_t *buf,
  uint32_t bufLen
)

ReadString

WEAVE_ERROR ReadString(
  char *buf,
  uint32_t bufSize
)

TextDescriptorReader

 TextDescriptorReader(
  const char *val,
  uint32_t valLen
)