Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DeviceDescription::TextDescriptorreader

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

TextDescriptorReader(const char *val, uint32_t valLen)

Thuộc tính công khai

Key
char
Version
char

Hàm công khai

Next()
ReadDate(uint16_t & year, uint8_t & month, uint8_t & day)
ReadHex(uint16_t & val)
ReadHex(uint8_t *buf, uint32_t bufLen)
ReadString(char *buf, uint32_t bufSize)

Thuộc tính công khai

Phím

char Key

Phiên bản

char Version

Hàm công khai

Tiếp

WEAVE_ERROR Next()

Đọc ngày

WEAVE_ERROR ReadDate(
  uint16_t & year,
  uint8_t & month,
  uint8_t & day
)

Đọc Hex

WEAVE_ERROR ReadHex(
  uint16_t & val
)

Đọc Hex

WEAVE_ERROR ReadHex(
  uint8_t *buf,
  uint32_t bufLen
)

Đọc chuỗi

WEAVE_ERROR ReadString(
  char *buf,
  uint32_t bufSize
)

Trình giải mã văn bản

 TextDescriptorReader(
  const char *val,
  uint32_t valLen
)