Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Mô tả thiết bị:: TextDescriptorWriter

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

TextDescriptorWriter (char *buf, uint32_t bufSize)

Chức năng công cộng

Finalize ()
GetLengthWritten ()
uint32_t
WriteDate (char fieldId, uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day)
WriteHex (char fieldId, uint16_t val)
WriteHex (char fieldId, const uint8_t *val, uint32_t valLen)
WriteString (char fieldId, const char *val)
WriteVersion ()

Chức năng công cộng

Hoàn thiện

WEAVE_ERROR Finalize()

GetLengthWritten

uint32_t GetLengthWritten()

TextDescriptorWriter

 TextDescriptorWriter(
 char *buf,
 uint32_t bufSize
)

WriteDate

WEAVE_ERROR WriteDate(
 char fieldId,
 uint16_t year,
 uint8_t month,
 uint8_t day
)

WriteHex

WEAVE_ERROR WriteHex(
 char fieldId,
 uint16_t val
)

WriteHex

WEAVE_ERROR WriteHex(
 char fieldId,
 const uint8_t *val,
 uint32_t valLen
)

WriteString

WEAVE_ERROR WriteString(
 char fieldId,
 const char *val
)

WriteVersion

WEAVE_ERROR WriteVersion()