Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Mô tả thiết bị:: TextDescriptorWriter

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

TextDescriptorWriter (char *buf, uint32_t bufSize)

Chức năng công cộng

Finalize ()
GetLengthWritten ()
uint32_t
WriteDate (char fieldId, uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day)
WriteHex (char fieldId, uint16_t val)
WriteHex (char fieldId, const uint8_t *val, uint32_t valLen)
WriteString (char fieldId, const char *val)
WriteVersion ()

Chức năng công cộng

Hoàn thiện

WEAVE_ERROR Finalize()

GetLengthWritten

uint32_t GetLengthWritten()

TextDescriptorWriter

 TextDescriptorWriter(
 char *buf,
 uint32_t bufSize
)

WriteDate

WEAVE_ERROR WriteDate(
 char fieldId,
 uint16_t year,
 uint8_t month,
 uint8_t day
)

WriteHex

WEAVE_ERROR WriteHex(
 char fieldId,
 uint16_t val
)

WriteHex

WEAVE_ERROR WriteHex(
 char fieldId,
 const uint8_t *val,
 uint32_t valLen
)

WriteString

WEAVE_ERROR WriteString(
 char fieldId,
 const char *val
)

WriteVersion

WEAVE_ERROR WriteVersion()