nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveNodeMfrAttestDelegate

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCertProvisioning.h>

Giao diện trừu tượng mà các thao tác dành riêng cho nền tảng được uỷ quyền trong quá trình chứng thực nhà sản xuất nút Weave.

Tóm tắt

Hàm công khai

EncodeMAInfo(TLVWriter & writer)=0
virtual WEAVE_ERROR
Mã hoá thông tin chứng thực của nhà sản xuất Weave cho nút cục bộ.
GenerateAndEncodeMASig(const uint8_t *data, uint16_t dataLen, TLVWriter & writer)=0
virtual WEAVE_ERROR
Tạo và mã hoá chữ ký chứng thực của nhà sản xuất bằng khoá riêng tư của nhà sản xuất nút cục bộ.

Hàm công khai

EncodeMAInfo

virtual WEAVE_ERROR EncodeMAInfo(
  TLVWriter & writer
)=0

Mã hoá thông tin chứng thực của nhà sản xuất Weave cho nút cục bộ.

Khi được gọi, quy trình triển khai phải viết cấu trúc chứa thông tin dùng để chứng thực nhà sản xuất nút. Bạn phải viết thông tin chứng thực của nhà sản xuất dưới dạng cấu trúc TLV cho người ghi TLV đã cung cấp bằng cách sử dụng thẻ dành riêng cho Hồ sơ Bảo mật.

GenerateAndEncodeMASig

virtual WEAVE_ERROR GenerateAndEncodeMASig(
  const uint8_t *data,
  uint16_t dataLen,
  TLVWriter & writer
)=0

Tạo và mã hoá chữ ký chứng thực của nhà sản xuất bằng khoá riêng tư của nhà sản xuất nút cục bộ.

Khi được gọi, quá trình triển khai phải tính toán chữ ký trên giá trị băm đã cho bằng cách sử dụng khoá riêng tư chứng thực của nhà sản xuất nút.

Trước tiên, giá trị liệt kê giúp xác định thuật toán chữ ký chứng thực của nhà sản xuất phải được viết ở dạng số nguyên không được chuyển tới đối tượng ghi TLV được cung cấp bằng cách sử dụng thẻ sau: kTag_GetCertReqMsg_MfrAttestSigAlgo Legal được lấy từ không gian tên hằng số kOID_SigAlgo_*.

Sau đó, bạn phải viết chữ ký đã tạo dưới dạng ECDSASignature, RSASignature, HMACSignature hoặc cấu trúc tuỳ chỉnh cho người ghi TLV đã cung cấp bằng một trong các thẻ sau: kTag_GetCertReqMsg_MfrAttestSig_ECDSA kTag_GetCertReqMsg_MfrAttestSig_RSA kTag_GetCertReqMsg_MfrAttestSig_H

Lưu ý: trong trường hợp khoá riêng tư Elliptic Curve tương ứng của nút được lưu trong vùng đệm cục bộ, thì hàm tiện ích GenerateAndEncodeWeaveECDSASignature() có thể hữu ích cho việc triển khai phương thức này.