nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageAnnounce

#include <src/lib/profiles/software-update/SoftwareUpdateProfile.h>

ชั้นเรียนที่อธิบายข้อความ ImageAnnounce

สรุป

ข้อความจะประกอบด้วยส่วนหัวของแอปพลิเคชัน Weave ที่มีรหัสโปรไฟล์ 0x0000000C และข้อความประเภท 1 ผ่านสายและในอากาศ โครงสร้างที่ระบุในที่นี้ไม่ได้นำมาใช้เป็นตัวยึดตำแหน่งเท่านั้น