Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Thời gian:: _TimeSyncNodeBase

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: Weave :: Profiles :: Time :: TimeSyncNode

Thuộc tính được bảo vệ

ExchangeMgr
FabricState

Các chức năng được bảo vệ

Init ( WeaveFabricState *const aFabricState, WeaveExchangeManager *const aExchangeMgr)
void
_TimeSyncNodeBase (void)

Chức năng công cộng

GetExchangeMgr (void) const
GetFabricState (void) const

Các chức năng tĩnh được bảo vệ

GetClock_Monotonic (void)
timesync_t
GetClock_MonotonicHiRes (void)
timesync_t
GetClock_RealTime (timesync_t & curTime)
SetClock_RealTime (timesync_t newCurTime)

Thuộc tính được bảo vệ

ExchangeMgr

WeaveExchangeManager * ExchangeMgr

Nhà máy

WeaveFabricState * FabricState

Các chức năng được bảo vệ

Trong đó

void Init(
  WeaveFabricState *const aFabricState,
  WeaveExchangeManager *const aExchangeMgr
)

_TimeSyncNodeBase

 _TimeSyncNodeBase(
  void
)

Chức năng công cộng

GetExchangeMgr

WeaveExchangeManager * GetExchangeMgr(
  void
) const 

GetFainstState

WeaveFabricState * GetFabricState(
  void
) const 

Các chức năng tĩnh được bảo vệ

GetClock_Monotonic

timesync_t GetClock_Monotonic(
  void
)

GetClock_MonotonicHiRes

timesync_t GetClock_MonotonicHiRes(
  void
)

GetClock_RealTime

WEAVE_ERROR GetClock_RealTime(
  timesync_t & curTime
)

SetClock_RealTime

WEAVE_ERROR SetClock_RealTime(
  timesync_t newCurTime
)