Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: WeaveEchoServer

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: WeaveServerBase

Người xây dựng và Người phá hủy

WeaveEchoServer (void)

Các loại công khai

EchoFunct )(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload) typedef
void(*

Thuộc tính công cộng

OnEchoRequestReceived
EchoFunct

Chức năng công cộng

Init ( WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
Shutdown (void)

Các loại công khai

EchoFunct

void(* EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload)

Thuộc tính công cộng

OnEchoRequestRenition

EchoFunct OnEchoRequestReceived

Chức năng công cộng

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

Tắt

WEAVE_ERROR Shutdown(
  void
)

WeaveEchoServer

 WeaveEchoServer(
  void
)