Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::WeaveEchoServer

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::WeaveServerBase

Hàm dựng và hàm phá hủy

WeaveEchoServer(void)

Loại công khai

EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload) typedef
void(*

Thuộc tính công khai

OnEchoRequestReceived
EchoFunct

Hàm công khai

Init(WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
Shutdown(void)

Loại công khai

Tiếng vọng

void(* EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload)

Thuộc tính công khai

OnEchoRequestTôi đã nhận được

EchoFunct OnEchoRequestReceived

Hàm công khai

Số nguyên

WEAVE_ERROR Init(
  WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

Tắt

WEAVE_ERROR Shutdown(
  void
)

WeaveEchoServer

 WeaveEchoServer(
  void
)