nl::Weave::Profiles::WeaveEchoServer

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::WeaveServerBase

Hàm khởi tạo và hàm phá

WeaveEchoServer(void)

Loại công khai

EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload) typedef
void(*

Thuộc tính công khai

OnEchoRequestReceived
EchoFunct

Hàm công khai

Init(WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
Shutdown(void)

Loại công khai

EchoFunct

void(* EchoFunct)(uint64_t nodeId, IPAddress nodeAddr, PacketBuffer *payload)

Thuộc tính công khai

OnEchoRequestReceived

EchoFunct OnEchoRequestReceived

Hàm công khai

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init(
  WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

Tắt

WEAVE_ERROR Shutdown(
  void
)

WeaveEchoServer

 WeaveEchoServer(
  void
)