Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: SecuritySupport :: PairingCodeSupport

Tóm lược

Các chức năng tĩnh công khai

addCheckChar (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCodeJStr)
jstring
computeCheckChar (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCodeJStr)
jchar
generatePairingCode (JNIEnv *env, jclass cls, jint pairingCodeLen)
jstring
intToPairingCode (JNIEnv *env, jclass cls, jlong val, jint pairingCodeLen)
jstring
isValidPairingCode (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCode)
jboolean
isValidPairingCodeChar (JNIEnv *env, jclass cls, jchar ch)
jboolean
normalizePairingCode (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCode)
jstring
pairingCodeToInt (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCode)
jlong

Các chức năng tĩnh công khai

addCheckChar

jstring addCheckChar(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCodeJStr
)

computeCheckChar

jchar computeCheckChar(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCodeJStr
)

createPairingCode

jstring generatePairingCode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jint pairingCodeLen
)

intToPairingCode

jstring intToPairingCode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong val,
 jint pairingCodeLen
)

isValidPairingCode

jboolean isValidPairingCode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCode
)

isValidPairingCodeChar

jboolean isValidPairingCodeChar(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jchar ch
)

normalizePairingCode

jstring normalizePairingCode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCode
)

pairingCodeToInt

jlong pairingCodeToInt(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCode
)