Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: SecuritySupport :: PairingCodeSupport

Tóm lược

Chức năng tĩnh công khai

addCheckChar (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCodeJStr)
jstring
computeCheckChar (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCodeJStr)
jchar
generatePairingCode (JNIEnv *env, jclass cls, jint pairingCodeLen)
jstring
intToPairingCode (JNIEnv *env, jclass cls, jlong val, jint pairingCodeLen)
jstring
isValidPairingCode (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCode)
jboolean
isValidPairingCodeChar (JNIEnv *env, jclass cls, jchar ch)
jboolean
normalizePairingCode (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCode)
jstring
pairingCodeToInt (JNIEnv *env, jclass cls, jstring pairingCode)
jlong

Chức năng tĩnh công khai

addCheckChar

jstring addCheckChar(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCodeJStr
)

computeCheckChar

jchar computeCheckChar(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCodeJStr
)

createPairingCode

jstring generatePairingCode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jint pairingCodeLen
)

intToPairingCode

jstring intToPairingCode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong val,
 jint pairingCodeLen
)

isValidPairingCode

jboolean isValidPairingCode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCode
)

isValidPairingCodeChar

jboolean isValidPairingCodeChar(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jchar ch
)

normalizePairingCode

jstring normalizePairingCode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCode
)

pairingCodeToInt

jlong pairingCodeToInt(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jstring pairingCode
)