nl::Weave::SecuritySupport::PasscodeEncryptionSupport

Tóm tắt

Hàm tĩnh công khai

decryptPasscode(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray encryptedPasscode, jbyteArray encKey, jbyteArray authKey, jbyteArray fingerprintKey)
jstring
encryptPasscode(JNIEnv *env, jclass cls, jint config, jint keyId, jlong nonce, jstring passcode, jbyteArray encKey, jbyteArray authKey, jbyteArray fingerprintKey)
jbyteArray
getEncryptedPasscodeConfig(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray encryptedPasscode)
jint
getEncryptedPasscodeFingerprint(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray encryptedPasscode)
jbyteArray
getEncryptedPasscodeKeyId(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray encryptedPasscode)
jint
getEncryptedPasscodeNonce(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray encryptedPasscode)
jlong
isSupportedPasscodeEncryptionConfig(JNIEnv *env, jclass cls, jint config)
jboolean

Hàm tĩnh công khai

giải mã mật mã

jstring decryptPasscode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jbyteArray encryptedPasscode,
 jbyteArray encKey,
 jbyteArray authKey,
 jbyteArray fingerprintKey
)

mã hóa mật mã

jbyteArray encryptPasscode(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jint config,
 jint keyId,
 jlong nonce,
 jstring passcode,
 jbyteArray encKey,
 jbyteArray authKey,
 jbyteArray fingerprintKey
)

getMã hóaPasscodeConfig

jint getEncryptedPasscodeConfig(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jbyteArray encryptedPasscode
)

getMã hóaPasscodeFingerprint

jbyteArray getEncryptedPasscodeFingerprint(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jbyteArray encryptedPasscode
)

getMã hóaPasscodeKeyId

jint getEncryptedPasscodeKeyId(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jbyteArray encryptedPasscode
)

getMã hóaPasscodeNonce

jlong getEncryptedPasscodeNonce(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jbyteArray encryptedPasscode
)

issupportedPasscodeEncryptionConfig

jboolean isSupportedPasscodeEncryptionConfig(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jint config
)