Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: SecuritySupport :: WeaveCertificateSupport

Tóm lược

Chức năng tĩnh công khai

weaveCertificateToX509 (JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray certBuf, jint offset, jint length)
jbyteArray
x509CertificateToWeave (JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray certBuf, jint offset, jint length)
jbyteArray

Chức năng tĩnh công khai

WeaveCertificateToX509

jbyteArray weaveCertificateToX509(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray certBuf,
  jint offset,
  jint length
)

x509CertificateToWeave

jbyteArray x509CertificateToWeave(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray certBuf,
  jint offset,
  jint length
)