Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::SecuritySupport::WeaveCertificateSupport

Tóm tắt

Hàm tĩnh công khai

weaveCertificateToX509(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray certBuf, jint offset, jint length)
jbyteArray
x509CertificateToWeave(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray certBuf, jint offset, jint length)
jbyteArray

Hàm tĩnh công khai

WeaveCertificateToX509

jbyteArray weaveCertificateToX509(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray certBuf,
  jint offset,
  jint length
)

x509CertificateToWeave

jbyteArray x509CertificateToWeave(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray certBuf,
  jint offset,
  jint length
)