Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::SecuritySupport::WeaveCertificateSupport

Tóm tắt

Hàm tĩnh công khai

weaveCertificateToX509(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray certBuf, jint offset, jint length)
jbyteArray
x509CertificateToWeave(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray certBuf, jint offset, jint length)
jbyteArray

Hàm tĩnh công khai

WeaveCertificateToX509

jbyteArray weaveCertificateToX509(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray certBuf,
  jint offset,
  jint length
)

x509CertificateToWeave

jbyteArray x509CertificateToWeave(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray certBuf,
  jint offset,
  jint length
)