Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: SecuritySupport :: WeaveKeyExportClientNative

Tóm lược

Các chức năng tĩnh công khai

allowNestDevelopmentDevices (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr)
jboolean
allowSHA1DeviceCertificates (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr)
jboolean
generateKeyExportRequest_AccessToken (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr, jint keyId, jlong responderNodeId, jbyteArray accessToken)
jbyteArray
generateKeyExportRequest_Cert (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr, jint keyId, jlong responderNodeId, jbyteArray clientCert, jbyteArray clientKey)
jbyteArray
newNativeClient (JNIEnv *env, jclass cls)
jlong
processKeyExportReconfigure (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr, jbyteArray reconfig)
void
processKeyExportResponse (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr, jlong responderNodeId, jbyteArray exportResp)
jbyteArray
releaseNativeClient (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr)
void
resetNativeClient (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr)
void
setAllowNestDevelopmentDevices (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr, jboolean val)
void
setAllowSHA1DeviceCertificates (JNIEnv *env, jclass cls, jlong nativeClientPtr, jboolean val)
void

Các chức năng tĩnh công khai

allowNestDevelopmentDevices

jboolean allowNestDevelopmentDevices(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr
)

allowSHA1DeviceCertificates

jboolean allowSHA1DeviceCertificates(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr
)

createKeyExportRequest_AccessToken

jbyteArray generateKeyExportRequest_AccessToken(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr,
 jint keyId,
 jlong responderNodeId,
 jbyteArray accessToken
)

createKeyExportRequest_Cert

jbyteArray generateKeyExportRequest_Cert(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr,
 jint keyId,
 jlong responderNodeId,
 jbyteArray clientCert,
 jbyteArray clientKey
)

newNativeClient

jlong newNativeClient(
 JNIEnv *env,
 jclass cls
)

processKeyExportReconfigure

void processKeyExportReconfigure(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr,
 jbyteArray reconfig
)

processKeyExportResponse

jbyteArray processKeyExportResponse(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr,
 jlong responderNodeId,
 jbyteArray exportResp
)

releaseNativeClient

void releaseNativeClient(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr
)

resetNativeClient

void resetNativeClient(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr
)

setAllowNestDevelopmentDevices

void setAllowNestDevelopmentDevices(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr,
 jboolean val
)

setAllowSHA1DeviceCertificates

void setAllowSHA1DeviceCertificates(
 JNIEnv *env,
 jclass cls,
 jlong nativeClientPtr,
 jboolean val
)