Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: SecuritySupport :: WeaveKeyExportSupportNative

Tóm lược

Chức năng tĩnh công khai

simulateDeviceKeyExport (JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray deviceCert, jbyteArray devicePrivKey, jbyteArray trustRootCert, jbyteArray keyExportReq)
jobjectArray

Chức năng tĩnh công khai

simulateDeviceKeyExport

jobjectArray simulateDeviceKeyExport(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray deviceCert,
  jbyteArray devicePrivKey,
  jbyteArray trustRootCert,
  jbyteArray keyExportReq
)