Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::SecuritySupport::WeaveKeyXuấtSupport hỗ trợ

Tóm tắt

Hàm tĩnh công khai

simulateDeviceKeyExport(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray deviceCert, jbyteArray devicePrivKey, jbyteArray trustRootCert, jbyteArray keyExportReq)
jobjectArray

Hàm tĩnh công khai

mô phỏngDeviceKeyXuất

jobjectArray simulateDeviceKeyExport(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray deviceCert,
  jbyteArray devicePrivKey,
  jbyteArray trustRootCert,
  jbyteArray keyExportReq
)