Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::SecuritySupport::WeaveKeyXuấtSupport hỗ trợ

Tóm tắt

Hàm tĩnh công khai

simulateDeviceKeyExport(JNIEnv *env, jclass cls, jbyteArray deviceCert, jbyteArray devicePrivKey, jbyteArray trustRootCert, jbyteArray keyExportReq)
jobjectArray

Hàm tĩnh công khai

mô phỏngDeviceKeyXuất

jobjectArray simulateDeviceKeyExport(
  JNIEnv *env,
  jclass cls,
  jbyteArray deviceCert,
  jbyteArray devicePrivKey,
  jbyteArray trustRootCert,
  jbyteArray keyExportReq
)