Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::SecuritySupport::WeaveSecuritySupport

Tóm tắt

Loại công khai

@382 enum

Hàm tĩnh công khai

getLibVersion(JNIEnv *env, jclass cls)
jint

Loại công khai

@382

 @382

Hàm tĩnh công khai

Phiên bản getLib

jint getLibVersion(
  JNIEnv *env,
  jclass cls
)