Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: SecuritySupport :: WeaveSecuritySupport

Tóm lược

Các loại công khai

@382 enum

Chức năng tĩnh công khai

getLibVersion (JNIEnv *env, jclass cls)
jint

Các loại công khai

@ 382

 @382

Chức năng tĩnh công khai

getLibVersion

jint getLibVersion(
  JNIEnv *env,
  jclass cls
)