Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::SecuritySupport::WeaveSecuritySupport

Tóm tắt

Loại công khai

@382 enum

Hàm tĩnh công khai

getLibVersion(JNIEnv *env, jclass cls)
jint

Loại công khai

@382

 @382

Hàm tĩnh công khai

Phiên bản getLib

jint getLibVersion(
  JNIEnv *env,
  jclass cls
)