Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hệ thống :: Số liệu thống kê :: Ảnh chụp nhanh

Tóm lược

Thuộc tính công khai

mHighWatermarks [kNumEntries]
count_t
mResourcesInUse [kNumEntries]
count_t

Thuộc tính công khai

mHighWatermarks

count_t mHighWatermarks[kNumEntries]

mResourcesInUse

count_t mResourcesInUse[kNumEntries]