Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hệ thống :: Số liệu thống kê :: Ảnh chụp nhanh

Tóm lược

Thuộc tính công khai

mHighWatermarks [kNumEntries]
count_t
mResourcesInUse [kNumEntries]
count_t

Thuộc tính công khai

mHighWatermarks

count_t mHighWatermarks[kNumEntries]

mResourcesInUse

count_t mResourcesInUse[kNumEntries]