nl::Weave::System::Stats::Snapshot

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mHighWatermarks[kNumEntries]
count_t
mResourcesInUse[kNumEntries]
count_t

Thuộc tính công khai

mHighWatermarks

count_t mHighWatermarks[kNumEntries]

mResourcesInUse

count_t mResourcesInUse[kNumEntries]