Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hệ thống :: Số liệu thống kê :: Ảnh chụp nhanh

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mHighWatermarks [kNumEntries]
count_t
mResourcesInUse [kNumEntries]
count_t

Thuộc tính công cộng

mHighWatermarks

count_t mHighWatermarks[kNumEntries]

mResourcesInUse

count_t mResourcesInUse[kNumEntries]