Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: TLV :: RoundTLVReader

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: TLV :: TLVReader

Chức năng công cộng

Init ( WeaveCircularTLVBuffer *buf)
void
Khởi mộtTLVReader đối tượng để đọc từ một đơn WeaveCircularTLVBuffer .

Chức năng công cộng

Trong đó

void Init(
  WeaveCircularTLVBuffer *buf
)

Khởi mộtTLVReader đối tượng để đọc từ một đơn WeaveCircularTLVBuffer .

Quá trình phân tích cú pháp bắt đầu ở đầu bộ đệm (được lấy bởi vị trí đệm-> Bắt đầu ()) và tiếp tục cho đến khi kết thúc bộ đệm Phân tích cú pháp có thể bao quanh bộ đệm (trên bất kỳ phần tử nào). Hầu hết các byte đệm-> GetQueueSize () được đọc ra.

Chi tiết
Thông số
[in] buf
Một con trỏ đến một khởi tạo đầy đủ WeaveCircularTLVBuffer