nl::Weave::TLV::CircularTLVReader

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::TLV::TLVReader

Hàm công khai

Init(WeaveCircularTLVBuffer *buf)
void
Khởi động một đối tượng TLVReader để đọc từ một WeaveCircularTLVBuffer.

Hàm công khai

Bắt đầu

void Init(
  WeaveCircularTLVBuffer *buf
)

Khởi động một đối tượng TLVReader để đọc từ một WeaveCircularTLVBuffer.

Quá trình phân tích cú pháp bắt đầu từ thời điểm bắt đầu của vùng đệm (lấy từ vị trí vùng đệm->Start()) và tiếp tục cho đến khi kết thúc quá trình phân tích cú pháp vùng đệm có thể bao bọc trong vùng đệm (trên bất kỳ phần tử nào). Tối đa bộ đệm->GetQueueSize() byte đều được đọc to.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] buf
Con trỏ đến một WeaveCircularTLVBuffer được khởi tạo đầy đủ