Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: TLV :: RoundTLVReader

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: TLV :: TLVReader

Chức năng công cộng

Init ( WeaveCircularTLVBuffer *buf)
void
Khởi tạo đối tượngTLVReader để đọc từ một WeaveCircularTLVBuffer duy nhất.

Chức năng công cộng

Trong đó

void Init(
  WeaveCircularTLVBuffer *buf
)

Khởi tạo đối tượngTLVReader để đọc từ một WeaveCircularTLVBuffer duy nhất.

Quá trình phân tích cú pháp bắt đầu ở đầu bộ đệm (được lấy bởi vị trí đệm-> Bắt đầu ()) và tiếp tục cho đến khi kết thúc bộ đệm Phân tích cú pháp có thể diễn ra trong bộ đệm (trên bất kỳ phần tử nào). Hầu hết các byte đệm-> GetQueueSize () được đọc ra.

Chi tiết
Thông số
[in] buf
Một con trỏ đến Bộ đệm WeaveCircularTLVB được khởi tạo đầy đủ