nl::Weave::TLV::CircularTLVWriter

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::TLV::TLVWriter

Hàm công khai

Init(WeaveCircularTLVBuffer *buf)
void
Khởi động một đối tượng TLVWriter để ghi từ một WeaveCircularTLVBuffer duy nhất.

Hàm công khai

Bắt đầu

void Init(
  WeaveCircularTLVBuffer *buf
)

Khởi động một đối tượng TLVWriter để ghi từ một WeaveCircularTLVBuffer duy nhất.

Quá trình ghi bắt đầu ở byte cuối cùng của vùng đệm. Số lượng byte cần ghi không bị hạn chế bởi vùng đệm tròn cơ bản: việc ghi các phần tử mới vào vùng đệm sẽ loại bỏ các phần tử trước đó, miễn là một cấu trúc TLV cấp cao nhất riêng lẻ nằm vừa trong vùng đệm. Ví dụ: viết một boolean TLV cấp cao nhất 7 byte vào vùng đệm 7 byte sẽ hoạt động vô thời hạn, nhưng việc viết cấu trúc TLV 8 byte sẽ dẫn đến lỗi.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] buf
Con trỏ đến một WeaveCircularTLVBuffer được khởi tạo đầy đủ