Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Dave::TLV::CirularTLVWriter

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::TLV::TLVWriter

Hàm công khai

Init(WeaveCircularTLVBuffer *buf)
void
Khởi tạo một đối tượng TLVWriter để viết từ một WeaveCirularTLVBuffer.

Hàm công khai

Số nguyên

void Init(
  WeaveCircularTLVBuffer *buf
)

Khởi tạo một đối tượng TLVWriter để viết từ một WeaveCirularTLVBuffer.

Quá trình ghi bắt đầu ở byte cuối cùng của bộ đệm. Số byte được ghi không bị hạn chế bởi bộ đệm hình tròn cơ bản: việc ghi các phần tử mới vào bộ đệm sẽ khởi động các phần tử trước đó miễn là cấu trúc TLV cấp cao nhất phù hợp với bộ đệm. Ví dụ: việc viết TLV cấp 7 byte ở cấp cao nhất vào bộ đệm 7 byte sẽ hoạt động vô thời hạn, nhưng việc viết cấu trúc TLV 8 byte sẽ gây ra lỗi.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] buf
Con trỏ đến WeaveCircularTLVBuffer được khởi tạo đầy đủ