Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1

Tóm lược

Các loại công khai

@46 enum

Thuộc tính công cộng

@48
union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47
DataKey [DataKeySize]
uint8_t
DataKeyWords [DataKeySizeInWords]
uint32_t
IntegrityKey [IntegrityKeySize]
uint8_t

Các loại công khai

@ 46

 @46

Thuộc tính công cộng

@ 48

union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47 @48

DataKey

uint8_t DataKey[DataKeySize]

DataKey AdWords

uint32_t DataKeyWords[DataKeySizeInWords]

IntegrityKey

uint8_t IntegrityKey[IntegrityKeySize]