Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1

Tóm tắt

Loại công khai

@46 enum

Thuộc tính công khai

@48
union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47
DataKey[DataKeySize]
uint8_t
DataKeyWords[DataKeySizeInWords]
uint32_t
IntegrityKey[IntegrityKeySize]
uint8_t

Loại công khai

@46

 @46

Thuộc tính công khai

@48

union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47 @48

Khóa dữ liệu

uint8_t DataKey[DataKeySize]

Từ khóa dữ liệu

uint32_t DataKeyWords[DataKeySizeInWords]

Khóa toàn vẹn

uint8_t IntegrityKey[IntegrityKeySize]