Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1

Tóm tắt

Loại công khai

@46 enum

Thuộc tính công khai

@48
union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47
DataKey[DataKeySize]
uint8_t
DataKeyWords[DataKeySizeInWords]
uint32_t
IntegrityKey[IntegrityKeySize]
uint8_t

Loại công khai

@46

 @46

Thuộc tính công khai

@48

union nl::Weave::WeaveEncryptionKey_AES128CTRSHA1::@47 @48

Khóa dữ liệu

uint8_t DataKey[DataKeySize]

Từ khóa dữ liệu

uint32_t DataKeyWords[DataKeySizeInWords]

Khóa toàn vẹn

uint8_t IntegrityKey[IntegrityKeySize]