Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: WeaveExchangeHeader

#include <src/lib/core/WeaveExchangeMgr.h>

Này quy định các Weave hồ sơ và thông điệp kiểu nhắn Weave cụ thể trong một ExchangeContext .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

AckMsgId
uint32_t
Không bắt buộc; Mã nhận dạng tin nhắn đang được xác nhận.
ExchangeId
uint16_t
Từ định danh Exchange cho ExchangeContext .
Flags
uint8_t
Các chỉ báo cờ bit cho loại tin nhắn Weave.
MessageType
uint8_t
Loại tin nhắn cho cấu hình Weave được chỉ định.
ProfileId
uint32_t
Định danh hồ sơ của tin nhắn Weave.
Version
uint8_t
Phiên bản của định dạng tiêu đề Weave Exchange.

Thuộc tính công cộng

AckMsgId

uint32_t AckMsgId

Không bắt buộc; Mã nhận dạng tin nhắn đang được xác nhận.

Được chỉ định khi yêu cầu xác nhận.

ExchangeId

uint16_t ExchangeId

Từ định danh Exchange cho ExchangeContext .

Cờ

uint8_t Flags

Các chỉ báo cờ bit cho loại tin nhắn Weave.

Loại tin nhắn

uint8_t MessageType

Loại tin nhắn cho cấu hình Weave được chỉ định.

ProfileId

uint32_t ProfileId

Định danh hồ sơ của tin nhắn Weave.

Phiên bản

uint8_t Version

Phiên bản của định dạng tiêu đề Weave Exchange.