Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: WeaveMsgEncryptionKey

#include <src/lib/core/WeaveFabricState.h>

Chứa thông tin về khóa mã hóa tin nhắn Weave.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

EncKey
Tài liệu khóa bí mật.
EncType
uint8_t
Loại mã hóa được hỗ trợ bởi khóa.
KeyId
uint16_t
ID chính.

Thuộc tính công cộng

EncKey

WeaveEncryptionKey EncKey

Tài liệu khóa bí mật.

EncType

uint8_t EncType

Loại mã hóa được hỗ trợ bởi khóa.

KeyId

uint16_t KeyId

ID chính.