Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::WeaveMMSEncryptionKey

#include <src/lib/core/WeaveFabricState.h>

Chứa thông tin về khóa mã hóa tin nhắn Weave.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

EncKey
Tài liệu khóa bí mật.
EncType
uint8_t
Loại mã hóa được khóa hỗ trợ.
KeyId
uint16_t
Mã chìa khóa.

Thuộc tính công khai

Phô mai EncKey

WeaveEncryptionKey EncKey

Tài liệu khóa bí mật.

Loại EncType

uint8_t EncType

Loại mã hóa được khóa hỗ trợ.

Mã khóa

uint16_t KeyId

Mã chìa khóa.