nl::Weave::WeaveMMSEncryptionKey

#include <src/lib/core/WeaveFabricState.h>

Chứa thông tin về khóa mã hóa tin nhắn Weave.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

EncKey
Tài liệu khóa bí mật.
EncType
uint8_t
Loại mã hóa được khóa hỗ trợ.
KeyId
uint16_t
Mã chìa khóa.

Thuộc tính công khai

Phô mai EncKey

WeaveEncryptionKey EncKey

Tài liệu khóa bí mật.

Loại EncType

uint8_t EncType

Loại mã hóa được khóa hỗ trợ.

Mã khóa

uint16_t KeyId

Mã chìa khóa.