Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Điều khiển thiết bị

Tóm tắt

Hàm

armFailSafe:failSafeToken:completion:failure:(uint8_t armMode, uint32_t failSafeToken, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
disableConnectionMonitor:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
disarmFailSafe:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
enableConnectionMonitor:timeout:completion:failure:(NSInteger intervalMs, NSInteger timeoutMs, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
resetConfig:completion:failure:(uint16_t resetFlags, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
startSystemTest:testId:completion:failure:(uint32_t profileId, uint32_t testId, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Hàm

ArmFailSafety:failSafetyToken:completed:failure:

virtual void armFailSafe:failSafeToken:completion:failure:(
 uint8_t armMode,
 uint32_t failSafeToken,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

disableConnectionMonitor:failure:

virtual void disableConnectionMonitor:failure:(
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

disarmFailAn toàn:lỗi:

virtual void disarmFailSafe:failure:(
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

enableConnectionMonitor:timeout:completion:failure:

virtual void enableConnectionMonitor:timeout:completion:failure:(
 NSInteger intervalMs,
 NSInteger timeoutMs,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

đặtConfig:: video:failure:

virtual void resetConfig:completion:failure:(
 uint16_t resetFlags,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

startSystemTest:testId:completed:failure:

virtual void startSystemTest:testId:completion:failure:(
 uint32_t profileId,
 uint32_t testId,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)