Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cung cấp vải

Tóm tắt

Hàm

createFabric:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
getFabricConfig:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
joinExistingFabric:completion:failure:(NSData *fabricConfig, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
leaveFabric:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Hàm

CreateFabric:lỗi:

virtual void createFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

getFabricConfig:lỗi:

virtual void getFabricConfig:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

Join hiệnFabric:completed:failure:

virtual void joinExistingFabric:completion:failure:(
  NSData *fabricConfig,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

exitFabric:failure:

virtual void leaveFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)