Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Cung cấp vải

Tóm tắt

Hàm

createFabric:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
getFabricConfig:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
joinExistingFabric:completion:failure:(NSData *fabricConfig, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
leaveFabric:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Hàm

CreateFabric:lỗi:

virtual void createFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

getFabricConfig:lỗi:

virtual void getFabricConfig:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

Join hiệnFabric:completed:failure:

virtual void joinExistingFabric:completion:failure:(
  NSData *fabricConfig,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

exitFabric:failure:

virtual void leaveFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)