Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Cung cấp vải

Tóm lược

Chức năng

createFabric:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
getFabricConfig:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
joinExistingFabric:completion:failure: (NSData *fabricConfig, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
leaveFabric:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Chức năng

createFnai: fail:

virtual void createFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

getFnaiConfig: fail:

virtual void getFabricConfig:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

joinExistingFnai: hoàn thành: thất bại:

virtual void joinExistingFabric:completion:failure:(
  NSData *fabricConfig,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)

bỏ lại vải: thất bại:

virtual void leaveFabric:failure:(
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)