Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Cấp phép mạng

Tóm lược

Chức năng

addNetwork:completion:failure: ( NLNetworkInfo *nlNetworkInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
disableNetwork:completion:failure: (NLNetworkID networkId, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
enableNetwork:completion:failure: (NLNetworkID networkId, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
getNetworks:completion:failure: (uint8_t flags, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
getRendezvousMode:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
getWirelessRegulatoryConfig:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
removeNetwork:completion:failure: (NLNetworkID networkId, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
scanNetworks:completion:failure: (NLNetworkType networkType, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
setAutoReconnect: (BOOL autoReconnect)
virtual WEAVE_ERROR
setRendezvousMode:completion:failure: (uint16_t rendezvousFlags, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
setWirelessRegulatoryConfig:completion:failure: ( NLWirelessRegConfig *nlWirelessRegConfig, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
testNetworkConnectivity:completion:failure: (NLNetworkID networkId, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
updateNetwork:completion:failure: ( NLNetworkInfo *netInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Chức năng

addNetwork: hoàn thành: thất bại:

virtual void addNetwork:completion:failure:(
 NLNetworkInfo *nlNetworkInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

vô hiệu hóa Mạng: hoàn thành: thất bại:

virtual void disableNetwork:completion:failure:(
 NLNetworkID networkId,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

enableNetwork: complete: fail:

virtual void enableNetwork:completion:failure:(
 NLNetworkID networkId,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

getNetworks: hoàn thành: thất bại:

virtual void getNetworks:completion:failure:(
 uint8_t flags,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

getRendezvousMode: fail:

virtual void getRendezvousMode:failure:(
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

getWirelessRegulatoryConfig: fail:

virtual void getWirelessRegulatoryConfig:failure:(
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

removeNetwork: complete: fail:

virtual void removeNetwork:completion:failure:(
 NLNetworkID networkId,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

scanNetworks: hoàn thành: thất bại:

virtual void scanNetworks:completion:failure:(
 NLNetworkType networkType,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

setAutoReconnect:

virtual WEAVE_ERROR setAutoReconnect:(
 BOOL autoReconnect
)

setRendezvousMode: hoàn thành: thất bại:

virtual void setRendezvousMode:completion:failure:(
 uint16_t rendezvousFlags,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

setWirelessRegulatoryConfig: hoàn thành: thất bại:

virtual void setWirelessRegulatoryConfig:completion:failure:(
 NLWirelessRegConfig *nlWirelessRegConfig,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

testNetworkConnectivity: hoàn thành: thất bại:

virtual void testNetworkConnectivity:completion:failure:(
 NLNetworkID networkId,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

updateNetwork: finish: fail:

virtual void updateNetwork:completion:failure:(
 NLNetworkInfo *netInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)