Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Ghép nối mã thông báo

Tóm lược

Chức năng

pairToken:completion:failure: (NSData *pairingToken, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Chức năng

pairToken: hoàn thành: thất bại:

virtual void pairToken:completion:failure:(
  NSData *pairingToken,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)