Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Ghép nối mã thông báo

Tóm tắt

Hàm

pairToken:completion:failure:(NSData *pairingToken, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Hàm

PairToken:completed:failure:

virtual void pairToken:completion:failure:(
  NSData *pairingToken,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)