Ghép nối mã thông báo

Tóm tắt

Hàm

pairToken:completion:failure:(NSData *pairingToken, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Hàm

pairToken:completion:failure:

virtual void pairToken:completion:failure:(
  NSData *pairingToken,
  WDMCompletionBlock completionBlock,
  WDMFailureBlock failureBlock
)