Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::DeviceOverlay::Nội bộ::FactoryFactoryingData

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@403 enum
Thẻ dành riêng cho ngữ cảnh cho cấu trúc TLV của dữ liệu cung cấp thiết bị.

Biến

kMarker = "^OW-PROV-DATA^"[]
const char
Điểm đánh dấu dùng để đánh dấu vị trí của dữ liệu cấp phép thiết bị trong bộ nhớ.
kMarkerLen = sizeof(kMarker) - 1
constexpr size_t

Bảng liệt kê

@403

 @403

Thẻ dành riêng cho ngữ cảnh cho cấu trúc TLV của dữ liệu cung cấp thiết bị.

Biến

Markk

const char kMarker[] = "^OW-PROV-DATA^"

Điểm đánh dấu dùng để đánh dấu vị trí của dữ liệu cấp phép thiết bị trong bộ nhớ.

Vé kMarkerLen

constexpr size_t kMarkerLen = sizeof(kMarker) - 1