nl::Weave::DeviceLayer::Internal::FactoryProvisioningData

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@403 enum
Thẻ theo bối cảnh cụ thể cho cấu trúc TLV của cấu trúc Dệt dữ liệu cấp phép thiết bị.

Biến

kMarker = "^OW-PROV-DATA^"[]
const char
Điểm đánh dấu dùng để đánh dấu vị trí của dữ liệu cấp phép thiết bị trong bộ nhớ.
kMarkerLen = sizeof(kMarker) - 1
constexpr size_t

Bảng liệt kê

@403

 @403

Thẻ theo bối cảnh cụ thể cho cấu trúc TLV của cấu trúc Dệt dữ liệu cấp phép thiết bị.

Biến

kMarker

const char kMarker[] = "^OW-PROV-DATA^"

Điểm đánh dấu dùng để đánh dấu vị trí của dữ liệu cấp phép thiết bị trong bộ nhớ.

kMarkerLen

constexpr size_t kMarkerLen = sizeof(kMarker) - 1