nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse

คำจำกัดความของการตอบสนองคำสั่งที่กำหนดเองของ WDM

สรุป

การแจกแจง

@122 enum
แท็กเฉพาะบริบทที่ใช้ในข้อความนี้

คลาส

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Builder

คำจำกัดความของโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์การตอบสนองคำสั่งที่กำหนดเองของ WDM

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Parser

คำจำกัดความของโปรแกรมแยกวิเคราะห์การตอบกลับคำสั่งที่กำหนดเองของ WDM

การแจกแจง

@122

 @122

แท็กเฉพาะบริบทที่ใช้ในข้อความนี้