Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse

Định nghĩa phản hồi Command tùy chỉnh của WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@122 enum
Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Builder

Định nghĩa bộ mã hóa phản hồi Command tùy chỉnh của WDM.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp phản hồi Command tùy chỉnh của WDM.

Bảng liệt kê

@122

 @122

Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.