nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse

Định nghĩa Phản hồi Command tuỳ chỉnh của WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@122 enum
Các thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được sử dụng trong thư này.

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Builder

Định nghĩa bộ mã hoá Phản hồi Command tuỳ chỉnh của WDM.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommandResponse::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Phản hồi Command tuỳ chỉnh của WDM.

Bảng liệt kê

@122

 @122

Các thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được sử dụng trong thư này.