nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand

คำจำกัดความของ Command ที่กำหนดเองของ WDM

สรุป

การแจกแจง

@121 enum
แท็กเฉพาะบริบทที่ใช้ในข้อความนี้

คลาส

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand::Builder

คำจำกัดความของโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ Command ที่กำหนดเองของ WDM

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand::Parser

คำจำกัดความของโปรแกรมแยกวิเคราะห์คำขอคำสั่งที่กำหนดเองของ WDM

การแจกแจง

@121

 @121

แท็กเฉพาะบริบทที่ใช้ในข้อความนี้