Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand

Định nghĩa Command tùy chỉnh của WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@121 enum
Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand::Builder

Định nghĩa bộ mã hóa Command tùy chỉnh của WDM.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::CustomCommand::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Command tùy chỉnh của WDM.

Bảng liệt kê

@121

 @121

Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.