Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand

Định nghĩa Command tùy chỉnh của WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@121 enum
Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::CustomCommand::Builder

Định nghĩa bộ mã hóa Command tùy chỉnh của WDM.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::CustomCommand::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Command tùy chỉnh của WDM.

Bảng liệt kê

@121

 @121

Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.