nl::Weave::โปรไฟล์::DataManagement_Current::DataElement

คําจํากัดความขององค์ประกอบข้อมูล WDM

สรุป

การแจกแจง

@108 enum

ชั้นเรียน

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Builder

คําจํากัดความของโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์องค์ประกอบข้อมูล WDM

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Parser

คําจํากัดความของโปรแกรมแยกวิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูล WDM

การแจกแจง

@108

 @108