nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement

คำจำกัดความขององค์ประกอบข้อมูล WDM

สรุป

การแจกแจง

@108 enum

คลาส

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Builder

คำจำกัดความของโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์องค์ประกอบข้อมูล WDM

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Parser

คำจำกัดความของโปรแกรมแยกวิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูล WDM

การแจกแจง

@108

 @108