Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::UpdateRequest

Định nghĩa Yêu cầu cập nhật WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@123 enum
Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.

Lớp

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::UpdateRequest::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp WDM Cập nhật Yêu cầu.

Bảng liệt kê

@123

 @123

Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.