Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: UpdateRequest

Định nghĩa Yêu cầu Cập nhật WDM Yêu cầu.

Tóm lược

Bảng kê

@123 enum
Các thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được sử dụng trong thông báo này.

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: UpdateRequest :: Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Yêu cầu Cập nhật WDM.

Bảng kê

@ 123

 @123

Các thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được sử dụng trong thông báo này.