nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::UpdateRequest

Định nghĩa Yêu cầu cập nhật WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@123 enum
Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.

Lớp

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::UpdateRequest::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp WDM Cập nhật Yêu cầu.

Bảng liệt kê

@123

 @123

Thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được dùng trong thông báo này.