nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateRequest

Định nghĩa Yêu cầu cập nhật WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@123 enum
Các thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được sử dụng trong thư này.

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateRequest::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Yêu cầu cập nhật WDM.

Bảng liệt kê

@123

 @123

Các thẻ theo ngữ cảnh cụ thể được sử dụng trong thư này.