Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Echo_Next

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@185{
  kEchoMessageType_EchoRequest = 1,
  kEchoMessageType_EchoResponse = 2
}
enum
Dệt loại thông báo hồ sơ tiếng vọng.

Lớp

nl::Weave::Hồ sơ::Echo_Next::WeaveEchoClient

Provides the ability to send Weave EchoRequest messages to a peer node and receive
the corresponding EchoResponse messages.

nl::Weave::Hồ sơ::Echo_Next::WeaveEchoServer

Accepts EchoRequest messages from a peer node and responds with an EchoResponse message.

Bảng liệt kê

@185

 @185

Dệt loại thông báo hồ sơ tiếng vọng.

Thuộc tính
kEchoMessageType_EchoRequest

Loại thông báo Yêu cầu tiếng vọng.

kEchoMessageType_EchoResponse

Loại thông báo Phản hồi tiếng vọng.