Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::Echo_Next

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@185{
  kEchoMessageType_EchoRequest = 1,
  kEchoMessageType_EchoResponse = 2
}
enum
Dệt loại thông báo hồ sơ tiếng vọng.

Lớp

nl::Weave::Hồ sơ::Echo_Next::WeaveEchoClient

Provides the ability to send Weave EchoRequest messages to a peer node and receive
the corresponding EchoResponse messages.

nl::Weave::Hồ sơ::Echo_Next::WeaveEchoServer

Accepts EchoRequest messages from a peer node and responds with an EchoResponse message.

Bảng liệt kê

@185

 @185

Dệt loại thông báo hồ sơ tiếng vọng.

Thuộc tính
kEchoMessageType_EchoRequest

Loại thông báo Yêu cầu tiếng vọng.

kEchoMessageType_EchoResponse

Loại thông báo Phản hồi tiếng vọng.