Schema::Weave::Trait::Auth::ApplicationKeysTrait

Không gian tên này bao gồm tất cả định nghĩa và giao diện cho trait khoá ứng dụng của Weave.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@218 enum
@219 enum
ApplicationMasterKey enum
Thẻ phần tử dữ liệu chính của ứng dụng.
EpochKey enum
Các thẻ phần tử dữ liệu chính của Epoch.

Biến

PropertyMap = { { kPropertyHandle_Root, 1 }, { kPropertyHandle_Root, 2 }, }[]
const TraitSchemaEngine::PropertyInfo
TraitSchema = { { kWeaveProfileId, PropertyMap, sizeof(PropertyMap) / sizeof(PropertyMap[0]), 1, NULL, NULL, NULL, NULL, } }
const TraitSchemaEngine

Lớp

Schema::Weave::Trait::Auth::ApplicationKeysTrait::ApplicationKeysTraitDataSink

Chứa giao diện cho bồn lưu trữ dữ liệu trait của khoá ứng dụng Weave.

Bảng liệt kê

@218

 @218

@219

 @219

ApplicationMasterKey

 ApplicationMasterKey

Thẻ phần tử dữ liệu chính của ứng dụng.

EpochKey

 EpochKey

Các thẻ phần tử dữ liệu chính của Epoch.

Biến

PropertyMap

const TraitSchemaEngine::PropertyInfo PropertyMap[] = {
    { kPropertyHandle_Root, 1 }, 
    { kPropertyHandle_Root, 2 }, 
  }

TraitSchema

const TraitSchemaEngine TraitSchema = {
    {
      kWeaveProfileId,
      PropertyMap,
      sizeof(PropertyMap) / sizeof(PropertyMap[0]),
      1,


      NULL,
      NULL,
      NULL,
      NULL,


    }
  }