Lược đồ

TỆP NÀY ĐÃ ĐƯỢC TẠO.

Tóm tắt

KHÔNG THAY ĐỔI.

MẪU NGUỒN: Trait.cpp.tpl PROTO NGUỒN: Weave/trait/auth/application_keys_trait.proto

KHÔNG THAY ĐỔI.

MẪU NGUỒN: Trait.h.tpl PROTO NGUỒN: weave/trait/auth/application_keys_trait.proto

Không gian tên

Giản đồ::Dệt may