Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: ArgParser :: OptionDef

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

Xác định một tùy chọn dòng lệnh.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

ArgType
OptionArgumentType
Một giá trị được liệt kê xác định xem tùy chọn có tham số hay không.
Id
uint16_t
Id số nguyên cho tùy chọn.
Name
const char *
Tên dài cho tùy chọn.

Thuộc tính công cộng

ArgType

OptionArgumentType nl::ArgParser::OptionDef::ArgType

Một giá trị được liệt kê xác định xem tùy chọn có tham số hay không.

Tôi

uint16_t nl::ArgParser::OptionDef::Id

Id số nguyên cho tùy chọn.

Nếu giá trị nằm trong phạm vi ký tự ASCII đồ họa, giá trị cũng được sử dụng làm tên viết tắt của tùy chọn.

Tên

const char * nl::ArgParser::OptionDef::Name

Tên dài cho tùy chọn.