nl::ArgParser::OptionDef

#include <src/lib/support/nlargparser.hpp>

Xác định tuỳ chọn dòng lệnh.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

ArgType
OptionArgumentType
Giá trị được liệt kê chỉ định liệu tuỳ chọn có nhận đối số hay không.
Id
uint16_t
Mã nhận dạng bằng số nguyên cho tuỳ chọn.
Name
const char *
Tên đầy đủ cho tuỳ chọn.

Thuộc tính công khai

ArgType

OptionArgumentType nl::ArgParser::OptionDef::ArgType

Giá trị được liệt kê chỉ định liệu tuỳ chọn có nhận đối số hay không.

Mã nhận dạng

uint16_t nl::ArgParser::OptionDef::Id

Mã nhận dạng bằng số nguyên cho tuỳ chọn.

Nếu giá trị nằm trong phạm vi ký tự ASCII đồ hoạ thì giá trị cũng được sử dụng làm tên viết tắt cho tuỳ chọn.

Tên

const char * nl::ArgParser::OptionDef::Name

Tên đầy đủ cho tuỳ chọn.