Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: ArrayLengthAndBuffer

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Trình trợ giúp để gói một mảng với độ dài.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mElementBuffer
void *
Định nghĩa mảng thực tế.
mNumElements
uint32_t
Số phần tử trong mảng.

Thuộc tính công cộng

mElementBuffer

void * nl::ArrayLengthAndBuffer::mElementBuffer

Định nghĩa mảng thực tế.

mNumElements

uint32_t nl::ArrayLengthAndBuffer::mNumElements

Số phần tử trong mảng.