Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::ArrayLengthAndBuffer

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Trình trợ giúp để gói một mảng có độ dài.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mElementBuffer
void *
Định nghĩa mảng thực tế.
mNumElements
uint32_t
Số phần tử trong mảng.

Thuộc tính công khai

Bộ giảm âm

void * nl::ArrayLengthAndBuffer::mElementBuffer

Định nghĩa mảng thực tế.

mNumElements

uint32_t nl::ArrayLengthAndBuffer::mNumElements

Số phần tử trong mảng.