nl::ArrayLengthAndBuffer

#include <src/lib/support/SerializationUtils.h>

Trình trợ giúp để gói một mảng có độ dài.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mElementBuffer
void *
Định nghĩa mảng thực tế.
mNumElements
uint32_t
Số phần tử trong mảng.

Thuộc tính công khai

mElementBuffer

void * nl::ArrayLengthAndBuffer::mElementBuffer

Định nghĩa mảng thực tế.

mNumElements

uint32_t nl::ArrayLengthAndBuffer::mNumElements

Số phần tử trong mảng.