Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::Nền tảng::BlueZ::Adapter

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

adapterProxy
GDBusProxy *
advertisingProxy
GDBusProxy *
deviceProxies
std::list< GDBusProxy * >
profileProxy
GDBusProxy *

Thuộc tính công khai

adapterProxy

GDBusProxy * nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::adapterProxy

Proxy quảng cáo

GDBusProxy * nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::advertisingProxy

proxy thiết bị

std::list< GDBusProxy * > nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::deviceProxies

Proxy

GDBusProxy * nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::profileProxy