Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::Nền tảng::BlueZ::Adapter

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

adapterProxy
GDBusProxy *
advertisingProxy
GDBusProxy *
deviceProxies
std::list< GDBusProxy * >
profileProxy
GDBusProxy *

Thuộc tính công khai

adapterProxy

GDBusProxy * nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::adapterProxy

Proxy quảng cáo

GDBusProxy * nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::advertisingProxy

proxy thiết bị

std::list< GDBusProxy * > nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::deviceProxies

Proxy

GDBusProxy * nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::profileProxy