Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ :: Bộ chuyển đổi

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

adapterProxy
GDBusProxy *
advertisingProxy
GDBusProxy *
deviceProxies
std::list< GDBusProxy * >
profileProxy
GDBusProxy *

Thuộc tính công cộng

adapterProxy

GDBusProxy * nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::adapterProxy

AdvertisingProxy

GDBusProxy * nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::advertisingProxy

thiết bị

std::list< GDBusProxy * > nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::deviceProxies

profileProxy

GDBusProxy * nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter::profileProxy