Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ :: BluezPeripheralArgs

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

bleAddress
char *
bleName
char *
bluezBleApplicationDelegate
BluezBleApplicationDelegate *
bluezBlePlatformDelegate
BluezBlePlatformDelegate *
deviceId
uint64_t
pairingStatus
uint8_t
productId
uint16_t
vendorId
uint16_t

Thuộc tính công cộng

bleAddress

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bleAddress

bleName

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bleName

bluezBleApplicationDelegate

BluezBleApplicationDelegate * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bluezBleApplicationDelegate

bluezBlePlatformDelegate

BluezBlePlatformDelegate * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bluezBlePlatformDelegate

deviceId

uint64_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::deviceId

ghép nối

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::pairingStatus

ID sản phẩm

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::productId

nhà cung cấp dữ liệu thông tin

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::vendorId