Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::Nền tảng::BlueZ::BluezPeripheralArgs

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

bleAddress
char *
bleName
char *
bluezBleApplicationDelegate
BluezBleApplicationDelegate *
bluezBlePlatformDelegate
BluezBlePlatformDelegate *
deviceId
uint64_t
pairingStatus
uint8_t
productId
uint16_t
vendorId
uint16_t

Thuộc tính công khai

bleĐịa chỉ

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bleAddress

Tên mã

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bleName

bluezBleApplicationDelegate

BluezBleApplicationDelegate * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bluezBleApplicationDelegate

bluezBlePlatformDelegate

BluezBlePlatformDelegate * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bluezBlePlatformDelegate

Id thiết bị

uint64_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::deviceId

Trạng thái ghép nối

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::pairingStatus

mã sản phẩm

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::productId

mã nhà cung cấp

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::vendorId