Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::Nền tảng::BlueZ::BluezPeripheralArgs

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

bleAddress
char *
bleName
char *
bluezBleApplicationDelegate
BluezBleApplicationDelegate *
bluezBlePlatformDelegate
BluezBlePlatformDelegate *
deviceId
uint64_t
pairingStatus
uint8_t
productId
uint16_t
vendorId
uint16_t

Thuộc tính công khai

bleĐịa chỉ

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bleAddress

Tên mã

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bleName

bluezBleApplicationDelegate

BluezBleApplicationDelegate * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bluezBleApplicationDelegate

bluezBlePlatformDelegate

BluezBlePlatformDelegate * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::bluezBlePlatformDelegate

Id thiết bị

uint64_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::deviceId

Trạng thái ghép nối

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::pairingStatus

mã sản phẩm

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::productId

mã nhà cung cấp

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs::vendorId