Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ :: Đặc tính

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

dbusConn
DBusConnection *
flags
char **
isNotifying
bool
path
char *
servicePath
char *
uuid
char *
value
uint8_t *
valueLen
int

Thuộc tính công cộng

dbusConn

DBusConnection * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::dbusConn

cờ

char ** nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::flags

isNotifying

bool nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::isNotifying

con đường

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::path

servicePath

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::servicePath

uuid

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::uuid

giá trị

uint8_t * nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::value

valueLen

int nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic::valueLen