Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ :: Dịch vụ

Tóm lược

Thuộc tính công khai

dbusConn
DBusConnection *
isPrimary
bool
path
char *
uuid
char *

Thuộc tính công khai

dbusConn

DBusConnection * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::dbusConn

isPrimary

bool nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::isPrimary

con đường

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::path

uuid

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::Service::uuid