Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::Nền tảng::BlueZ::WeaveIdInfo

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

deviceId
uint64_t
major
uint8_t
minor
uint8_t
pairingStatus
uint8_t
productId
uint16_t
vendorId
uint16_t

Thuộc tính công khai

Id thiết bị

uint64_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveIdInfo::deviceId

chủ yếu

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveIdInfo::major

vị thành niên

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveIdInfo::minor

Trạng thái ghép nối

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveIdInfo::pairingStatus

mã sản phẩm

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveIdInfo::productId

mã nhà cung cấp

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveIdInfo::vendorId