Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::WeaveBleUUID

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

bytes[16]
uint8_t

Thuộc tính công khai

byte

uint8_t nl::Ble::WeaveBleUUID::bytes[16]