Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: WeaveBleUUID

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

bytes [16]
uint8_t

Thuộc tính công cộng

byte

uint8_t nl::Ble::WeaveBleUUID::bytes[16]