Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::WeaveBleUUID

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

bytes[16]
uint8_t

Thuộc tính công khai

byte

uint8_t nl::Ble::WeaveBleUUID::bytes[16]